تینر 10000B

ویژگی ها

  • بین ذرات رنگ فاصله یکنواختی وجود دارد.
  • در ایجاد حباب جلوگیری می کند.
  • در هوا ذرات کمتری ایجاد می شود.

کاربرد ها

  • قدرت حلالیت مناسبی دارد.
  • کدری و شفافیت ندارد.
  • سرعت تبخیر مناسبی دارد.