سیلر اکرلیک پایه آب

ویژگی ها

 • بر پایه آب است.
 • به محیط زیست ضرری نمی زند.
 • چسبندگی و پوشش فوق العاده ای دارد.
 • سریع خشک می شود.
 • در اجرا رنگ آسان است.
 • در آستری رنگ های پایه آب قابل استفاده است.
 • بدون بو است.

کاربرد ها

 • بر پایه آب است.
 • به محیط زیست ضرری نمی زند.
 • چسبندگی و پوشش فوق العاده ای دارد.
 • سریع خشک می شود.
 • در اجرا رنگ آسان است.
 • در آستری رنگ های پایه آب قابل استفاده است.
 • بدون بو است.